2 bạn đại diện cho những bạn nhận thưởng.

2 bạn đại diện cho những bạn nhận thưởng. Xin chúc mừng!

 Theo như đã thông báo, từ năm 2018 hiệp hội Nakashoku đã thành lập chế độ khen thưởng cho những bạn thực tập sinh thi đỗ kỳ thi năng lực Nhật ngữ, đối tượng là thực tập sinh của các doanh nghiệp là thành viên của hiệp hội.

Tuy nhiên do tháng 12 năm ngoái cũng có một số bạn thi đỗ nên hiệp hội đã quyết định trao cho cả những bạn này với mục đích khích lệ tinh thần học tập để các bạn có tinh thần cao hơn trong kỳ thi tháng 7 và 12 năm nay. Xin chúc mừng các bạn.