Vào ngày 28 tháng 11 năm 2016 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã công bố điều luật mới về chương trình thực tập sinh kỹ năng của nước này.

Nội dung chính của điều luật này như sau:

 1. Quyết định lại phương châm hoạt động của chương trình bao gồm khái niệm về chế độ và trách nhiệm của các bên liên quan.
 2. Doanh nghiệp tiếp nhận phải nộp bản kế hoạch thực tập đối với từng thực tập sinh, nếu hợp lệ mới nhận được giấy phép tiếp nhận.
 3. Đối với doanh nghiệp, giấy phép tiếp nhận sẽ được cấp dưới hình thức báo cáo hoạt động.
 4. Đối với nghiệp đoàn, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý sẽ đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá để cấp giấy phép hoạt động. 
 5. Thiết lập cơ quan bảo hộ thực tập sinh, đồng thời quy định các hình thức xử phạt dành cho doanh nghiệp, nghiệp đoàn trong các trường hợp xâm phạm tới nhân quyền của thực tập sinh. 
 6. Cùng với việc đưa ra những đề nghị hợp tác đối với bộ trưởng chịu trách nhiệm, sẽ thành lập những cơ quan hành chính có liên quan trên phạm vi từng khu vực (với đơn vị cấu thành là doanh nghiệp, nghiệp đoàn…)
 7. Thành lập cơ quan thực tập sinh kỹ năng với các chức năng: đánh giá và cấp phép đối với bản kế hoạch thực tập của thực tập sinh; yêu cầu báo cáo và tiến hành thanh tra đối với doanh nghiệp và nghiệp đoàn; tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp, thanh tra nghiệp đoàn trong việc cấp giấy phép hoạt động; tư vấn, hỗ trợ cho thực tập sinh….
 8. Mở rộng hoạt động đối với doanh nghiệp, nghiệp đoàn có đánh giá tốt:

  +Gia hạn thời gian thực tập từ 3 năm lên 5 năm.

  +Tăng tỉ lệ tiếp nhận thực tập sinh lên gấp đôi.

Thông tin chi tiết hơn có thể tham khảo tại trang web của bộ lao động và pháp luật theo đường link dưới đây (bản tiếng Nhật):

Bộ pháp luật:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html
Bộ lao động:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html